வியாழன், 31 அக்டோபர், 2013

அஜித்தின் ஆரம்பம் என்ன சொல்ல வருது இந்த படம்¾£À¡ÅÇ¢ Š¦À„ø «ƒ¢ò¾¢ý “¬ÃõÀõ’’.   ú¢¸÷ ÁýÈ ¸¡ðº¢ ´Õ À¡÷¨Å...
þýÚ ¸¡¨Ä 8 Á½¢ìÌ §„¡ ±É ¦º¡ýÉ¡÷¸û.. §¿üÚ þÃ× Å¨Ã Êì¸ð ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä ¾¢§Âð¼Ã¢ø §¸ð¼¾üÌ ¦Á¡ò¾Á¡¸ ú¢¸÷ ÁýÈõ º¡÷À¢ø ÅóÐ Å¡í¸¢î ¦ºýÚŢ𼾡¸ì ÜȢɡ÷¸û.
«¾É¡ø ¸¡¨Ä 6 Á½¢ì¦¸øÄ¡õ ¾¢§Âð¼ÕìÌ ¦ºýÚÅ¢ð§¼ý(Å£ðÊø ¦ºÁ «÷É). «í¸ §À¡ö À¡÷ò¾¡ ú¢¸÷ ÁýÈ ¬Ùí¸Û ¦º¡øÄ¢ º¢Ä §À÷ Êì¸ð¨¼ þÕ Á¼íÌ Å¢¨Ä ¨ÅòРŢüÚ즸¡ñÊÕó¾¡÷¸û.
Êì¸ð Å¢¨Ä 140 åÀ¡ö. «ÊôÀ¨¼Â¢ø Å¢ƒö ú¢¸É¡É ±ÉìÌ þÐ §Àþ¢÷¡¸ þÕó¾Ð. þÕó¾¡Öõ ÅóÐŢ𦼡õ þ¨¾ Å¢ð¼¡ø §ÅÈ ÅÆ¢ þø¨Ä ±ýÀ¾¡ø 140 åÀ¡ö ¦¸¡ÎòÐ Êì¸ð Å¡í¸¢§Éý.
¾¢ÕÅñ½¡Á¨Ä¢ø þÕìÌõ ‚À¡ÄÍôÃÁ½¢Â÷ ¾¢§Âð¼Ã¢ø þó¾ À¼õ ´Î¸¢ÃÐ. ¾£À¡ÅÇ¢ìÌ þýÛõ þÃñÎ ¿¡û þÕôÀ¾¡ø ¬ø þý ¬ø «ÆÌს, À¡ñÊ ¿¡Î ¬¸¢Â À¼í¸ÙìÌ Ò츢í ÀýÉ ¾¢¨Ã «Ãí̸Ǣø ±øÄ¡õ þó¾ À¼õ þÃñÎ ¿¡û ¸¡ðº¢Â¡¸ ¾¢¨Ã þ¼ôÀθ¢ÃÐ(Áì¸û À½ò¨¾ ±ôÀÊ ±øÄ¡õ À¢ÎíÌÈ¡í¸ )
À¡ÄÍôÃÁ½¢Â÷ ¾¢§Âð¼÷ ¾¢ÕÅñ½¡Á¨Ä¢ø ¦º¡øÄ¢¦¸¡øÖõ ÀÊ¡¸ þÕìÌõ ¾¢§Âð¼Ã¢ø ´ýÚ. Êì¸ð Å¡í¸¢¦¸¡ñÎ ¯û§Ç ¦ºøÄ 6.40 즸øÄ¡õ Üð¼ò§¾¡Î Üð¼Á¡¸ ¿¢ý§Èý. §¿Ãõ ¸¼óÐ ¦ºøÄ ¦ºøÄ ´Õ º¢Ä «ƒ¢ò¾¢ý ¬÷Åì §¸¡Ç¡Ú¸û Ü÷¨ÁÂ¡É þÕõÒì ¸õÀ¢¸û ¦À¡Õò¾ôÀð¼ ¦Á¢ý ¸¾Å¢ý §Á§ÄÈ¢ ̾¢òÐî ¦ºýÈ¡÷¸û. ´Õ º¢Ä÷ ÓÊ¡Áø ¸õÀ¢Â¢ø ¸¢Æ¢òÐ즸¡ñÎõ «Ãí¸¢ý §Á§ÉƒÃ¢¼õ À¢Å¢º¢ ¨ÀôÀ¡ø «ÊÅ¡í¸¢ì ¦¸¡ñÎõ þÕó¾¡÷¸û...
7.30 ìÌ ¯û§Ç §À¡É¡ø «¨ÉòÐ º£ðθÙõ ¿¢ÃõÀ¢ þÕó¾Ð.þò¾¨ÉìÌõ ¯û§Ç ¦Á¡ò¾õ ´Õ 25 §À÷ ¾¡ý «ô§À¡¨¾ìÌ þÕó¾¡÷¸û .. ´ù¦Å¡Õò¾Õõ ´ù¦Å¡Õ Å⺢¢ø þÕìÌõ ¦Á¡ò¾ þÕ쨸¸¨ÇÔõ ¦ÅÇ¢§Â þÕìÌõ ¾ÉÐ ¿ýÀ÷¸Ù측¸ ÓýÀ¾¢× ¦ºöÐ À¢ÊòÐ ¨ÅòÐ þÕó¾¡÷¸û. þ¾É¡ø 28 ÅÐ ¬Ç¡¸ ѨÆó¾ ±É째 þÕ쨸 þø¨Ä..  «ôÒÈõ §¾ÊÀ¢ÊòÐ ´Õ þÕ쨸¢ø «Á÷ó§¾ý..
¸¡ðº¢ 8 Á½¢ìÌ ±ýÀ¾¡ø ú¢¸÷¸û ¦À¡Õ¨Á¡¸ ÅóÐ ¦¸¡ñ¦¼ þÕó¾¡÷¸û..  À¼õ §À¡Îõ §À¡Ð ¾¢§Âð¼÷ ¿¢ÃõÀ¢  ÅÆ¢ó¾Ð. ¸¢ð¼ò¾ð¼ 100 §À÷ þÕ쨸 þøÄ¡Áø ¿¢ýÚ ¦¸¡ñÎ À¼õ À¡÷ò¾¡÷¸û.
þÉ¢ À¼ò¾¢ý Å¢Á÷ºÉõ ÁüÚõ ¸¨¾:
Óõ¨À¢ø º¢ýº¢ÂÃ¡É þÃñÎ §À¡Ä¢Š «¾¢¸¡Ã¢¸û. þ¾¢ø ´ÕÅ÷ ¨¸ §¾÷ó¾ ¦ÅÊÌñÎ ¿¢Ò½÷. «ôÀ¡Å¢ Áì¸¨Ç À¨½Âì ¨¸¾¢¸Ç¡¸ À¢ÊòШÅòÐ즸¡ñÎ ÊÁ¡ñð ÀñÏõ ¾£Å¢ÃÅ¡¾¢¸¨Ç À¢ÊôÀ¾¢ø þÕÅÕõ ¸¢øġʸû..
þýÉ¢¨Ä¢ø þó¾¢Â¡×ìÌ ÅÕõ º¢Ä ¦ÅÇ¢ ¿¡ðÊɨà À¢ÊòÐ ¨ÅòЦ¸¡ñÎ ÊÁ¡ñð ÀñÏõ º¢Ä ¾£Å¢ÃÅ¡¾¢¸¨Ç À¢ÊìÌõ À½¢Â¢ø þÕìÌõ §À¡Ð «ó¾ þÕ «¾¢¸¡Ã¢¸Ç¢ø ´ÕÅ÷ ¾ÃÁ¢øÄ¡¾ ÒøÄðÒåô ƒ¡ì¸ðÊÉ¡ø (þ¾É¡ø ¿¢ƒò¾¢Öõ ¿¡õ ÀÄ «¾¢¸¡Ã¢¸¨Ç þÆóÐ þÕ츢§Ã¡õ.. þ측ðº¢Â¢ø ±ÉìÌ «Å÷¸û ¾¡ý »¡À¸òÐìÌ Åó¾¡÷¸û)þÈóРŢθ¢È¡÷.
þó¾ «¿¢Â¡Âò¨¾ ¯Â¢÷ò§¾¡ÆÉ¡É «ó¾ ¨¸§¾÷ó¾ ¦ÅÊÌñÎ ¿¢Ò½÷ §¸ð¸ §À¡¸ Å¢øÄý¸û «Å÷ ÌÎÀò¨¾ «Æ¢ì¸¢Ã¡÷¸û «§¾ §Å¨Ç¢ø “Å¢øÖ” À¼ò¾¢ø ÅÕÅÐ §À¡ø þÈóÐ §¿÷¨ÁÂ¡É «¾¢¸¡Ã¢ Á£Ð §¾ºòЧḠÀÆ¢ ÍÁòи¢È¡÷¸û..
þ¾¢ø þÕóÐ ¾ôÀ¢òÐ ±ôÀÊ þó¾ ¿¢Ò½÷ «ó¾ ЧḢ¸¨Ç ÀƢší̸¢È¡÷ ±ýÀо¡ý ¸¨¾.
¨¸§¾÷ó¾ ¦ÅÊÌñÎ ¿¢Ò½Ã¡¸ «ƒ¢òÐõ ¯Â¢÷ò§¾¡Æ½¡¸ ὡ×õ ÅÕ¸¢Ã¡÷¸û. «ƒ¢ò ±¾¢Ã¢¸¨Ç ÀÆ¢Å¡í¸ ¿Âý ¾¡Ã¡ ,¬÷¡, ¼¡ôº¢ §À¡ýÈÅ÷¸Ç¢ ÀÂýÀÎò¾¢ì ¦¸¡û¸¢È¡÷. þ¾¢ø ¿Âý «Å÷¸û ὡŢý ¾í¨¸ ¬Å¡÷. ¬÷¡×ìÌ §ƒ¡Ê §ÀÀ¢ ¼¡ôº¢. ¼¡ôº¢ ¬÷¡Ţ¼õ ¦¸¡ïÍõ §À¡Ð ¦ºÁ «Æ¸¡¸ þÕ츢á÷.
µÀÉ¢í¸¢ø ÌñÎ ¨ÅìÌõ «ƒ¢ò «Ð ¦ÅÊò¾Ðõ «È¢×¨È ¦º¡øÄ¢ µÀÉ¢í º¡í À¡Î¸¢È¡÷. º¸¢ì¸Ä..  ¾ÅÈ¡É µÀÉ¢í «ƒ¢ò¾¢ý Á¡…¤¼ý Íò¾Á¡¸ ¦À¡Õó¾Å¢ø¨Ä. ´Õ ¦À¡Èõ§À¡ì¸¢¼õ þÕóÐ ¯ñ¨ÁÂ Å¡í¸ «ó¾ ¬Ç¢ý Àîº Ì¨Æó¨¾Â¢ý Á£Ð «Â÷ý À¡ìŠ ¨ÅòÐ §¾öòРŢΧÅý ±ýÚ Á¢ÃðÊÂÐ ôÀ¡ ÓÊÂÄ .²ý «ƒ¢ò Ì þó¾ Á¡¾¢Ã¢ º£ý ¨Å츢áí¸Û ¦¾Ã¢ÂÄ .. «ó¾ þ¼ò¾¢ø «ƒ¢ò¾¢ý Á£Ð ±ÉìÌ ¦¸¡Ä ¦ÅÈ¢ ¾¡ý Åó¾Ð. ¿¢îºÂõ þó¾ º£¨É «ƒ¢ò ú¢¸÷¸û ¾Å¢Ã §ÅÚ Â¡Ã¡Öõ ú¢ì¸ ÓÊ¡Рú¢ì¸×õ ¨Å측Ð.  ¦¸¡ïºõ ܼ §Â¡º¢ì¸¡Á þôÀÊ ´Õ º£ý §¾¨Å¡?
¬÷¡ Óý¸¨¾Â¢ø 120 ¸¢§Ä¡ ÌñÎ ¯¼õÀ¢ø ÅÕ¸¢È¡÷. Íò¾õ ¦¸¡»ºõ ܼ º¢Ã¢ôÒ ÅÃÄ.þó¾ þ¼ò¾¢ø ¿ÂÉ측 ÀøÖ ¨ÅòÐ ¸ðÊ þÕ츢á÷¸û..  À¢ÈÌ ´Õ ÞÂð º¡í¸¢ø 5 ŢɡʸǢø ¬÷¡ 120 þø þÕóÐ 60 ìÌ ÅÕÅÐ ±øÄ¡õ ¦ºÁ ¸¡ÁÊí¸ §À¡í¸. øõ.  ±ôÀÊ Å¢ŠÛ º¡÷ ´Õ Á¡Š †£§Ã¡ À¼õ ½¡ «ÐÄ ÅæÁ¡ì¸ º£É ܼ ƒÉí¸ Ãº¢ôÀ¡í¸Û ¾ôÀ¡ ¿¢¨ÉðÊí¸ §À¡Ä..  ¯í¸ À¡÷¨Å墀 «ƒ¢òÐìÌ ¦¸¡Îò¾ Ó츢ÂòÐÅò¾ ¸¡ðº¢ «¨ÁôҸǢø ¦¸¡ïºÁ¡ÅÐ ¦¸¡ÎòÐ þÕì¸Ä¡õ..
´Õ Å¢øÄ¨É Á¼ì¸ ¿ÂÉ측 ÅÕõ §À¡Ð ¦ºÁ ¸¢Ù¸¢ÙôÒ.. ¦ºýº¡Ã¢ø «ÛÁ¾¢ ¦¸¡Îò¾ Òñ½¢ÂÅ¡ý¸ÙìÌ §¸¡Ê Òñ½¢Âõ...  ±ó¾ ¸¡ðº¢Ôõ Áɺ¢Ä ´ð¼Ä Ó츢ÂÁ¡ «ó¾ θ¡ðÊ ¨Àì º£ý..
Áí¸¡ò¾¡Ä «ó¾ ¨Àì º£ý ±ù§Ç¡ ÝôÀá þÕó¾¢îº¢ Àð þÐÄ Á¸¡ ¦º¡¾ôÀø.. ¿¡ý Á¢¸×õ þó¾ À¼ò¾¢ø ±¾¢÷À¡÷ò¾Ð þó¾ ¨Àì º£ý ¾¡ý ¬É¡ þÐÄÔõ §¸¡ð¼ Å¢ðÎËí¸..   ÅÆì¸õ§À¡Ä «ƒ¢ò þ¾¢Öõ ¿¼ì¸¢È¡÷ ¿¼ì¸¢È¡÷.  «Å÷ º¡¾¡Ã½Á¡ ¿¼ì¸¢ÈРܼ ¿õÁ ¬Ùí¸ Š§Ä¡ §Á¡ºÉ¢ø ¸¡ðÊ «Å÷ ¿¼ì¸¢È¡÷ ±ýÀ¨¾ ¯Ú¾¢ÀÎòи¢È¡÷¸û..

4 கருத்துகள்:

 1. ¾£À¡ÅÇ¢ Š¦À„ø «ƒ¢ò¾¢ý “¬ÃõÀõ’’. ú¢¸÷ ÁýÈ ¸¡ðº¢ ´Õ À¡÷¨Å...
  þýÚ ¸¡¨Ä 8 Á½¢ìÌ §„¡ ±É ¦º¡ýÉ¡÷¸û.. §¿üÚ þÃ× Å¨Ã Êì¸ð ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä ¾¢§Âð¼Ã¢ø §¸ð¼¾üÌ ¦Á¡ò¾Á¡¸ ú¢¸÷ ÁýÈõ º¡÷À¢ø ÅóÐ Å¡í¸¢î ¦ºýÚŢ𼾡¸ì ÜȢɡ÷¸û.
  «¾É¡ø ¸¡¨Ä 6 Á½¢ì¦¸øÄ¡õ ¾¢§Âð¼ÕìÌ ¦ºýÚÅ¢ð§¼ý(Å£ðÊø ¦ºÁ «÷É). «í¸ §À¡ö À¡÷ò¾¡ ú¢¸÷ ÁýÈ ¬Ùí¸Û ¦º¡øÄ¢ º¢Ä §À÷ Êì¸ð¨¼ þÕ Á¼íÌ Å¢¨Ä ¨ÅòРŢüÚ즸¡ñÊÕó¾¡÷¸û.
  Êì¸ð Å¢¨Ä 140 åÀ¡ö. «ÊôÀ¨¼Â¢ø Å¢ƒö ú¢¸É¡É ±ÉìÌ þÐ §Àþ¢÷¡¸ þÕó¾Ð. þÕó¾¡Öõ ÅóÐŢ𦼡õ þ¨¾ Å¢ð¼¡ø §ÅÈ ÅÆ¢ þø¨Ä ±ýÀ¾¡ø 140 åÀ¡ö ¦¸¡ÎòÐ Êì¸ð Å¡í¸

  முதல் பாரா இது தான்... எதோ Font மாறி உள்ளது... சரி பார்க்கவும்... நன்றி...

  பதிலளிநீக்கு
 2. தமிழ் தளங்கள் வைத்து இருப்பவர்கள் விளம்பரங்கள் மூலம் பணம் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்பு,

  தமிழ் அட்சென்ஸ் Ad30days.in ல் இணைந்து, உங்கள் தமிழ் தலத்தில் விளம்பரங்கள் காண்பிப்பதன் மூலம் நீங்களும் பணம் சம்பாதிக்கலாம். இப்பொழுதே சேருங்கள் http://publisher.ad30days.in/publishers_account.php . பதிவுசெய்து முற்றிலும் இலவசம் .

  வாரம் ஒரு முறை உங்களின் வருமானத்தை நீங்கள் பெற்றுகொள்ளலாம்.

  பதிலளிநீக்கு
 3. தீபாவளி ஸ்பெஷல் அஜித்தின் “ஆரம்பம்’’. ரசிகர் மன்ற காட்சி ஒரு பார்வை...
  இன்று காலை 8 மணிக்கு ஷோ என சொன்னார்கள்.. நேற்று இரவு வரை டிக்கட் கிடைக்கவில்லை தியேட்டரில் கேட்டதற்கு மொத்தமாக ரசிகர் மன்றம் சார்பில் வந்து வாங்கிச் சென்றுவிட்டதாகக் கூறினார்கள்.

  அதனால் காலை 6 மணிக்கெல்லாம் தியேட்டருக்கு சென்றுவிட்டேன்(வீட்டில் செம அர்ச்சனை). அங்க போய் பார்த்தா ரசிகர் மன்ற ஆளுங்கனு சொல்லி சில பேர் டிக்கட்டை இரு மடங்கு விலை வைத்து விற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள்.
  டிக்கட் விலை 140 ரூபாய். அடிப்படையில் விஜய் ரசிகனான எனக்கு இது பேரதிர்ச்சியாக இருந்தது. இருந்தாலும் வந்துவிட்டொம் இதை விட்டால் வேற வழி இல்லை என்பதால் 140 ரூபாய் கொடுத்து டிக்கட் வாங்கினேன்.
  திருவண்ணாமலையில் இருக்கும் ஸ்ரீபாலசுப்ரமணியர் தியேட்டரில் இந்த படம் ஒடுகிரது. தீபாவளிக்கு இன்னும் இரண்டு நாள் இருப்பதால் ஆல் இன் ஆல் அழகுராஜா, பாண்டிய நாடு ஆகிய படங்களுக்கு புக்கிங் பன்ன திரை அரங்குகளில் எல்லாம் இந்த படம் இரண்டு நாள் காட்சியாக திரை இடப்படுகிரது(மக்கள் பணத்தை எப்படி எல்லாம் பிடுங்குறாங்க )

  பாலசுப்ரமணியர் தியேட்டர் திருவண்ணாமலையில் சொல்லிகொல்லும் படியாக இருக்கும் தியேட்டரில் ஒன்று. டிக்கட் வாங்கிகொண்டு உள்ளே செல்ல 6.40 க்கெல்லாம் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நின்றேன். நேரம் கடந்து செல்ல செல்ல ஒரு சில அஜித்தின் ஆர்வக் கோளாறுகள் கூர்மையான இரும்புக் கம்பிகள் பொருத்தப்பட்ட மெயின் கதவின் மேலேறி குதித்துச் சென்றார்கள். ஒரு சிலர் முடியாமல் கம்பியில் கிழித்துக்கொண்டும் அரங்கின் மேனேஜரிடம் பிவிசி பைப்பால் அடிவாங்கிக் கொண்டும் இருந்தார்கள்...

  7.30 க்கு உள்ளே போனால் அனைத்து சீட்டுகளும் நிரம்பி இருந்தது.இத்தனைக்கும் உள்ளே மொத்தம் ஒரு 25 பேர் தான் அப்போதைக்கு இருந்தார்கள் .. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வரிசியில் இருக்கும் மொத்த இருக்கைகளையும் வெளியே இருக்கும் தனது நன்பர்களுக்காக முன்பதிவு செய்து பிடித்து வைத்து இருந்தார்கள். இதனால் 28 வது ஆளாக நுழைந்த எனக்கே இருக்கை இல்லை.. அப்புறம் தேடிபிடித்து ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்தேன்..

  காட்சி 8 மணிக்கு என்பதால் ரசிகர்கள் பொருமையாக வந்து கொண்டெ இருந்தார்கள்.. படம் போடும் போது தியேட்டர் நிரம்பி வழிந்தது. கிட்டத்தட்ட 100 பேர் இருக்கை இல்லாமல் நின்று கொண்டு படம் பார்த்தார்கள்.

  பதிலளிநீக்கு
 4. இனி படத்தின் விமர்சனம் மற்றும் கதை:
  மும்பையில் சின்சியரான இரண்டு போலிஸ் அதிகாரிகள். இதில் ஒருவர் கை தேர்ந்த வெடிகுண்டு நிபுணர். அப்பாவி மக்களை பணையக் கைதிகளாக பிடித்துவைத்துக்கொண்டு டிமாண்ட் பண்ணும் தீவிரவாதிகளை பிடிப்பதில் இருவரும் கில்லாடிகள்..

  இன்னிலையில் இந்தியாவுக்கு வரும் சில வெளி நாட்டினரை பிடித்து வைத்துகொண்டு டிமாண்ட் பண்ணும் சில தீவிரவாதிகளை பிடிக்கும் பணியில் இருக்கும் போது அந்த இரு அதிகாரிகளில் ஒருவர் தரமில்லாத புல்லட்புரூப் ஜாக்கட்டினால் (இதனால் நிஜத்திலும் நாம் பல அதிகாரிகளை இழந்து இருக்கிரோம்.. இக்காட்சியில் எனக்கு அவர்கள் தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தார்கள்)இறந்து விடுகிறார்.

  இந்த அநியாயத்தை உயிர்த்தோழனான அந்த கைதேர்ந்த வெடிகுண்டு நிபுணர் கேட்க போக வில்லன்கள் அவர் குடுபத்தை அழிக்கிரார்கள் அதே வேளையில் “வில்லு” படத்தில் வருவது போல் இறந்து நேர்மையான அதிகாரி மீது தேசத்துரோக பழி சுமத்துகிறார்கள்..

  இதில் இருந்து தப்பித்து எப்படி இந்த நிபுணர் அந்த துரோகிகளை பழிவாங்குகிறார் என்பதுதான் கதை.
  கைதேர்ந்த வெடிகுண்டு நிபுணராக அஜித்தும் உயிர்த்தோழணாக ராணாவும் வருகிரார்கள். அஜித் எதிரிகளை பழிவாங்க நயன் தாரா ,ஆர்யா, டாப்சி போன்றவர்களி பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். இதில் நயன் அவர்கள் ராணாவின் தங்கை ஆவார். ஆர்யாவுக்கு ஜோடி பேபி டாப்சி. டாப்சி ஆர்யாவிடம் கொஞ்சும் போது செம அழகாக இருக்கிரார்.

  ஓபனிங்கில் குண்டு வைக்கும் அஜித் அது வெடித்ததும் அறிவுறை சொல்லி ஓபனிங் சாங் பாடுகிறார். சகிக்கல.. தவறான ஓபனிங் அஜித்தின் மாஸ¤டன் சுத்தமாக பொருந்தவில்லை. ஒரு பொறம்போக்கிடம் இருந்து உண்மைய வாங்க அந்த ஆளின் பச்ச குழைந்தையின் மீது அயர்ன் பாக்ஸ் வைத்து தேய்த்து விடுவேன் என்று மிரட்டியது ப்பா முடியல .ஏன் அஜித் கு இந்த மாதிரி சீன் வைக்கிராங்கனு தெரியல .. அந்த இடத்தில் அஜித்தின் மீது எனக்கு கொல வெறி தான் வந்தது. நிச்சயம் இந்த சீனை அஜித் ரசிகர்கள் தவிர வேறு யாராலும் ரசிக்க முடியாது ரசிக்கவும் வைக்காது. கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம இப்படி ஒரு சீன் தேவையா?

  ஆர்யா முன்கதையில் 120 கிலோ குண்டு உடம்பில் வருகிறார். சுத்தம் கொஞசம் கூட சிரிப்பு வரல.இந்த இடத்தில் நயனக்கா பல்லு வைத்து கட்டி இருக்கிரார்கள்.. பிறகு ஒரு டூயட் சாங்கில் 5 வினாடிகளில் ஆர்யா 120 இல் இருந்து 60 க்கு வருவது எல்லாம் செம காமடிங்க போங்க. ரகம். எப்படி விஸ்னு சார் ஒரு மாஸ் ஹீரோ படம் ணா அதுல வரமொக்க சீன கூட ஜனங்க ரசிப்பாங்கனு தப்பா நினைச்சிட்டிங்க போல.. உங்க பார்வையில அஜித்துக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்த காட்சி அமைப்புகளில் கொஞ்சமாவது கொடுத்து இருக்கலாம்..

  ஒரு வில்லனை மடக்க நயனக்கா வரும் போது செம கிளுகிளுப்பு.. சென்சாரில் அனுமதி கொடுத்த புண்ணியவான்களுக்கு கோடி புண்ணியம்... எந்த காட்சியும் மனசில ஒட்டல முக்கியமா அந்த டுகாட்டி பைக் சீன்..
  மங்காத்தால அந்த பைக் சீன் எவ்ளோ சூப்பரா இருந்திச்சி பட் இதுல மகா சொதப்பல்.. நான் மிகவும் இந்த படத்தில் எதிர்பார்த்தது இந்த பைக் சீன் தான் ஆனா இதுலயும் கோட்ட விட்டுடீங்க.. வழக்கம்போல அஜித் இதிலும் நடக்கிறார் நடக்கிறார். அவர் சாதாரணமா நடக்கிறது கூட நம்ம ஆளுங்க ஸ்லோ மோசனில் காட்டி அவர் நடக்கிறார் என்பதை உறுதிபடுத்துகிறார்கள்..///////////////////////

  நீங்கள் எழுதியது இதுதான்....

  பதிலளிநீக்கு